OK
 

 Policy för Hållbarhet

 

SweDeltaco AB ingår DistIT-koncernen och följer därmed dess Policy för Hållbarhet som presenteras här nedan.

Policy för Hållbarhet

Hållbar utveckling och CSR (Corporate Social Responsibility) är grundläggande för DistIT:s verksamhet. Dels på grund av efterfrågan från kunder, anställda och andra intressenter, dels eftersom CSR- och hållbarhetsfrågor skapar nya affärsmöjligheter för oss.

Allt vi gör påverkar vår omvärld på något sätt. Vi ansvarar för vår verksamhet och för den påverkan vi har på miljö och människor. Våra kunder har höga krav, och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar. Vi bedriver därför en medveten miljöpolicy.

Vi arbetar målmedvetet med att integrera CSR (Corporate Social Responsibility – eller företagsansvar) i våra affärer och i vår dagliga verksamhet. Detta innefattar ansvarstagande både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv som t.ex. arbete för förbättrade arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt vad gäller mänskliga rättigheter och miljöarbete. Dessa frågor är grundläggande för DistIT:s samtliga verksamheter. Bolag inom DistIT-koncernen skall vara en ansvarsfull affärspartner och driva ett hållbart företagande baserat på affärsetik, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt resursanvändning. Ambitionen är att alla bolag inom DistIT-koncernen ska anpassa sin verksamhet till denna policy i möjligaste mån.

Miljöansvar

Vår miljöpåverkan sker främst genom godstransporter, energikonsumtion, avfall och förpackningar. Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan inom varje område. Även vid val av persontransporter och elleverantörer beaktas miljöpåverkan.

Arbetsförhållanden

Produkterna ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för arbetsmiljön. Det bästa sättet att påverka och bidra till en positiv utveckling är att ha nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Genom att stötta våra leverantörer vill vi motivera dem att själva ta ett stort ansvar för människor och deras arbetsmiljö.

Miljö

Företag inom DistIT strävar efter att bedriva sin verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Både som företag och individer har vi alla ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner inom miljö och kvalitet.

Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation Från och med 2008 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig, Mehrdad Motazedi. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i de olika företagen. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

Handlingsplan Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

• Källsortering av avfall Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

• Energisparåtgärder Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företagen använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

• Miljöanpassade inköp Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten.

• Miljökrav på våra produkter och tjänster De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett mål för företagen är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi är anslutna till REPA som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA:s uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Genom att ansluta oss till REPA fullgör vi de krav som ställs på oss i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).Reparegistret AB var tidigare ett helägt dotter¬bolag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom fusionen den 1 april 2013 upphörde dotterbolaget och de producentföretag som var anslutna till REPA blev därmed anslutna och kunder till FTI.

Vi är även medlem i El-Kretsen som är näringslivets servicebolag och har som uppgift är att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Lagstiftningarna som reglerar producentansvaret och således ligger till grund för El-Kretsens verksamhet är, SFS 2005:209, 2005:210, 2008:834. Tillsynsmyndighet för dessa och ansvarig för att lagen efterlevs är Naturvårdsverket.

Företagen är även certifierat av El-Kretsen. Certifikatet garanterar anställda och kunder att företagens produkter återvinns på ett korrekt sätt och borgar för att vi är engagerade och gör vad vi kan för att spara på jordens resurser.

• Miljökrav på våra leverantörer Ett av företagens miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

• Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

• Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

På DistIT betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att samtliga dotterbolag ska växa med fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det.

Vår Uppförandekod

Syfte
Syftet med uppförandekoden är att skapa en gemensam värdegrund att arbeta efter tillsammans med våra leverantörer.
DistIT AB (publ), är ett svenskt moderbolag som ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.
Våra kunder har höga krav och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar.

Långsiktiga relationer med intressenter, goda arbetsmetoder och en hög affärsetik och moral är viktiga framgångsfaktorer för varaktig tillväxt och hållbarhet.
DistIT:s uppförandekod baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, FN:s konvention om barnens rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966, ILO:s (International Labour Organization) konventioner och andra vid var tidpunkt gällande relevanta internationella standarder gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
Besök i fabriker ska genomföras regelbundet av vår personal men även av oberoende tredje part. Det åligger leverantören att säkerställa implementering av denna uppförandekod i sin verksamhet. Våra leverantörer är också skyldiga att se till att alla deras leverantörer, underleverantörer, producenter och affärspartners som deltar i tillverkning av varor och tjänster för bolag inom DistIT-koncernen följer denna policy. Förutom DistIT:s uppförandekod skall leverantören följa nationella lagar och förordningar.

Våra krav till leverantörer

1. Tvångsarbete
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av någon form av tvångsarbete som straffarbete,
slavarbete eller människohandel. Arbetstagarna skall ha rörelsefrihet under sin anställning.
Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagare ska deponera sina identitetshandlingar eller ställa säkerhet.

2. Barnarbete och unga arbetstagare
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av barnarbete. Ingen anställd ska vara under 15 år (eller 14 år om nationell lagstiftning tillåter detta).
Vid fördelning av arbetsuppgifter skall särskild hänsyn tas till arbetstagarens ålder för att inte riskera skador på hälsa, säkerhet eller moral.

3. Icke-diskriminering
Leverantörer skall inte delta i eller stödja diskriminering baserad på ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk åsikt, kast, sexuell läggning eller andra karaktäristiska kännetecken.
Anställning, ersättning, förmåner, befordran osv. skall enbart baseras på relevanta och objektiva kriterier.

4. Rätten att organisera sig
Arbetstagarna skall ha full rätt att ansluta sig fackligt eller på annat sätt organisera sig för att
förhandla kollektivt, utan inblandning från arbetsgivaren. I de fall fackföreningar inte är tillåtna eller endast statlig fackförening finns att tillgå skall leverantören underlätta för arbetstagarna att på annat sätt organisera sig för att diskutera arbetsrelaterade problem och möjligheter.

5. Hälsa och säkerhet
Leverantörer skall tillse att arbetstagarna arbetar i en säker och hälsosam miljö, innefattande men inte begränsat till, skydd från brand, olyckor och hälsofarliga kemikalier. Arbetsgivaren skall tillhandahålla de anställda nödvändig säkerhetsutrustning och utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
Rent dricksvatten och toaletter skall finnas tillgängligt för alla arbetstagare. Om företaget tillhandahåller boende skall ovan även omfatta detta boende.

6. Anställnings- och arbetsvillkor
Leverantörer skall skydda arbetstagare ifrån alla former av kränkande behandling, fysiska, sexuella eller verbala trakasserier. Leverantörer skall följa lagstiftning eller branschpraxis (det av dessa som ligger högst) för lönesättning och förmåner. Lönen skall räcka till att ge arbetstagaren och dennes närmaste en människovärdig tillvaro.
Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt avtal skrivet på landets språk, föräldraledighet, sjukledighet och betald semester. Nationella lagar ses som minimum.
Arbetsveckan skall begränsas till 48 timmar. Övertid skall vara frivillig, sällsynt och inte överstiga 12 timmar i veckan. Arbetstagaren har rätt till minst en hel dags ledighet i veckan och tillräckligt många raster och tillräcklig vila mellan arbetspassen.

7. Arbetsmiljö
Leverantörerna ska följa hälso- och säkerhetsföreskrifter enligt internationella standarder om den inhemska lagstiftningen är svag eller dåligt. Det aktiva samarbetet mellan ledning och arbetare och/eller deras representanter är avgörande för att utveckla och genomföra system som säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan uppnås genom inrättandet av arbetarskyddskommittéer. Leverantörerna ska se till att det finns system för att upptäcka, bedöma, undvika och reagera på potentiella hot mot hälsa och säkerhet för arbetstagare. De ska vidta effektiva åtgärder för att förhindra arbetare från att ha arbetsrelaterade olyckor, skador eller sjukdomar. Dessa åtgärder bör syfta till att minimera orsakerna till riskerna på arbetsplatsen. Leverantörer ska sträva efter att förbättra skyddet för arbetstagare i händelse av olycka, bland annat genom obligatoriska försäkringssystem. Arbetstagaren säkerhet skall prioriteras i alla lägen. Ingen farlig utrustning eller osäkra byggnader accepteras. Leverantörerna ska vidta lämpliga åtgärder för att stabiliteten och säkerheten i utrustning och byggnader som de använder är tillräckliga samt för att skydda mot varje förutsebar nödsituation.

8. Korruption och mutor
Leverantörer skall avhålla sig ifrån att muta eller på annat sätt felaktigt påverka myndighetspersoner, personer från domstolsväsendet eller andra personer i maktställning i syfte att få otillbörlig fördel i kommersiella sammanhang.

9. Ansvar för härkomst av vissa mineraler
Leverantörer ska ha en policy att i rimlig grad säkerställa att tantal, tenn, volfram och guld i de produkter de tillverkar inte direkt eller indirekt finansierar eller gynnar väpnade grupper som begår allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo eller ett angränsande land. Leverantörer skall genomföra kontroller på förädling och spårbarhet av dessa mineraler samt göra sina kontrollsåtgärder tillgängliga för kunder på kundens begäran.

10. Miljöskydd
Leverantörer skall sträva efter att minska sin negativa påverkan på miljön genom att reglera bl.a.
− Användning av naturliga resurser, vatten och energi.
− Utsläpp till luft och vatten.
− Störande buller, besvärande lukter och utsläpp av fabriksdamm.
− Potentiell och faktisk markförorening.
− Hantering av farliga ämnen.
− Hantering av farligt och ofarligt avfall.
− Utförande och hantering av produkter. (design, förpackning, transport, återvinning m.m.)
Leverantörer skall sträva efter ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Nationella lagar ses som minimum.

11. Noll-tollerans regler
Bolag inom DistIT-koncernen har inte affärsförbindelser med leverantörer som deltar i brott mot mänskliga rättigheter.
Följande ser vi därför som oacceptabelt:
– Utnyttjande av bunden arbetskraft, tvångsarbete inkluderat fängslad arbetskraft och trafficking.
– Alla former av barnarbete, inkluderat tvångsarbete, barnprostitution och andra arbeten som kan riskera barnets hälsa, säkerhet och moral.
– Hård, omänsklig eller kränkande behandling eller bestraffning av personal.
– Att utsätta arbetstagare för livshotande arbetsmiljö där de inte blivit informerade om riskerna och där inga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
– Avsiktlig förorening i vatten, luft eller avsevärd förorening av mark.
– Deltagande I brott mot internationell humanitär lag och andra brott mot mänskligheten definierade av internationella lagar.
Om bolag inom DistIT-koncernen har anledning att tro att sådana överträdelser har blivit begångna av leverantörer upprepade gånger kommer bolaget att avsluta affärsförbindelsen med omedelbar verkan och vid grövre brott även göra anmälan till lämplig nationell myndighet.